Van For Hire Malabe

  • Tag : Van For Hire Malabe
Malabe Cab Service

Malabe Cab Service / Van For hire Malabe

✔දුර ගමන් ගිහින් එන ඔබට අපෙන් අවම මිල (www.senucabs.com)(0113 687 687) (011 2 787 787) 🎀 Mini Car = Rs:- 30/= (With AC) 🎀 Mini Van= Rs:- 35/= (With AC) 🎀 Van = Rs:- 35/= (Non AC) 🎀 Van = Rs:- 40/= (With AC) ✔සියලුම චාරිකා සදහා ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පැකේජ සකසා ගැනීමේ හැකියාව ✔Whatsapp