CAB SERVICE PACKAGE LIST

CAB SERVICE PACKAGE LIST

CAB SERVICE PACKAGE LIST - SHORT DISTANCE

CAB SERVICE PACKAGE LIST
Budget Car Packages
Colombo Cab/Taxi Service
Mini Van Packages
Colombo Cab/Taxi Service
Non AC Van Package
Colombo Cab/Taxi Service
Dual AC Van Packages

දුර ගමන් සදහා කොළඹ නගරයේ අවම මිල අප විසින් ඔබ හට සහතික කර ඇත.එමෙන්ම කෙටිදුර ගමන් සදහාද අප විසින් ඔබ වෙත පැකේජ ක්‍රමයක් හදුන්වා දී ඇත.

ඉහතින් දක්වා ඇති පිංතූර වලින් ඒ පිළිබද සරල අදහසක් ඔබට ලබා ගත හැකිය.


ඉහතින් දක්වා ඇති පැකේජ ඔබට නොගැලපේ නම් අප ලවා ඔබගේ ගමනට සරිලන පරිදි කාලය හා දුර එකතු කර නව පැකේජයක්ද සකසා ගත හැකිය.
වැඩි විස්තර සදහා ආයතනය ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

  1. Cab Service Rates and Chargers

  2. Cab Service Rates

  3. Cab service package list

  4. Service Rates and Chargers

  5. Bus Service Rates

  6. Cab  service packages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.